מארזים לחומרים מסוכנים

אריזות לחומרים מסוכנים לכל קבוצות הסיכון :

1. חומרים נפיצים
1.1 – פיצוץ המוני
1.2 – סכנת קרינה
1.3 – הדף מזערי
1.4 – יוצרי אש גדולה
1.5 – יוצרי הדף
1.6 – נפץ לא רגיש
2. גזים
2.1 – גזים דליקים
2.2 – גזים דחוסים לא דליקים
2.3 – גזים רעילים
3. נוזלים דליקים
4. מוצקים דליקים
4.1 – חומרים מוצקים הניתנים להתלקחות מהירה
4.2 – חומרים המתלקחים מעצמם
4.3 – חומרים המסוכנים במגע עם מים
5. חומרים מחמצנים
5.1 – חומרים מחמצנים שאינם פרוקסידיים אורגאניים
5.2 – פרוקסידים אורגאניים
6. חומרים רעילים ומדבקים
6.1 – חומרים רעילים
6.2 – חומרים מידבקים
7. חומרים רדיואקטיביים
8. חומרים מאכלים (קורוזים)
9. חומרים מסוכנים אחרים