קרטונים לחומרים מסוכנים

4GV Fibreboard Boxes

מיועדים למשלוח מוצקים או נוזלים של קבוצות אריזה I, II או III, עם תוקף לכל סוג של הובלה, בהתאם לפרקים הבאים:

ADR 6.1.2.4 / RID 6.1.2.4 / IMDG 6.1.2.4 / IATA 6.0.3.6 .1